Itinerari 13 Motivem i construïm coneixement si manipulem quan fem matemàtiques.

Nom de l’activitat

Motivem i construïm coneixement si manipulem quan fem matemàtiques.

Nom dels formadors/es

Francesc Xavier Alegria Folch i Lucia Cabello Rimbau

Descripció

 

 

 

 

 

 

El curs està enfocat a prendre consciència de la necessitat de tendir cap a uns aprenentatges més competencials, utilitzant recursos i materials didàctics que estimulin la manipulació i l’experimentació, el raonament matemàtic, la verbalització, la justificació i l’argumentació de les respostes. Tal i com promou el currículum, es plantejaran propostes per a poder  crear situacions favorables d’aprenentatge fent que l’alumne sigui el protagonista i es tinguin en compte la col·laboració entre iguals i la construcció compartida de coneixement.

Objectius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Crear entorns d’aprenentatge a partir de materials manipulatius per desenvolupar un treball matemàtic a l’aula més dinàmic, més creatiu i més engrescador.

– Utilitzar materials visuals, manipulatius i eines TAC per generar activitats que ajudin als alumnes a desenvolupar raonaments matemàtics.

– Proporcionar eines i recursos didàctics per a generar activitats competencials que facilitin el pas cap a l’abstracció i la representació simbòlica.

– Fer veure la necessitat d’experimentar, investigar i conjecturar per poder desenvolupar sistemes de representació mental.

– Prioritzar activitats que comportin la connexió i la relació entre continguts per sobre d’activitats purament reproductives.

– Afavorir la verbalització, la representació i l’argumentació per millorar el grau d’adquisició dels aprenentatges.

 

Continguts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Representació i relació de nombres naturals, fraccionaris i decimals.

– Descoberta i disseny de patrons, pautes i regularitats.

 

– Ús de relacions numèriques i desenvolupament d’estratègies de càlcul.

– Investigació i transformació de cossos de 3 dimensions.

– Composició i descomposició de figures planes.

– Exploració i investigació de transformacions geomètriques.

– Visualització i representació d’objectes des de diferents punts de vista.

– Comparació, ordenació i mesura de diferents magnituds amb unitats no convencionals iconvencionals.

– Aplicació de tècniques i d’instruments per mesurar.

– Obtenció, representació i interpretació de dades estadístiques.

– Comprensió i aplicació de conceptes bàsics d’atzar.

 

Pla d’avaluació de l’activitat

 

 

– Aprofitament i seguiment de l’activitat.

– Valoració de les activitats, del material presentat i de la seva possibilitat d’implementar-ho a l’aula per a crear entorns estimulants i rics d’aprenentatge, reduint-ne el nivell d’abstracció.

Nivell educatiu

Primària

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.