Programar amb scratch

Programar amb scratch
2021-2022  Taller. Primària-Secundària
  
  HorariHorari a concretar
   Grup de Mestres de Lleida
  c. Bisbe Torres, 2 (Lleida) 
  Lloc Centre escolar de transformació digital de la ciutat de Lleida.
  
Persones destinatàries   A tothom que vulgui iniciar-se en la programació d’scratch de primària i secundària.
  
Requisits de certificació   Haver fet totes les activitats de forma satisfactòria.
Haver contestat l’enquesta final de valoració.
Es requereix l’assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
  
Descripció   S’aprendrà a programar amb Scratch d’una manera totalment pràctica amb tot el material dels centres amb transformació digital per tal de utilitzar al màxim rendiment tota la dotació de material tecnològic.
  
Objectius   Crear activitats interactives relacionades amb el currículum escolar mitjançant Scratch.
Treballar la creativitat i la lògica en un entorn de programació visual.
Conèixer les possibilitats didàctiques de l’scratch.
Comprendre i manejar els blocs propis de programa.
Comprendre el moviment.
Dominar l’aparença del programació.
Dominar el llapis.
Dominar el control.
Conèixer els sensors i operadors.
Comprendre el funcionament de les variables i fixes.
  
Continguts   Bloc 1: Concepte de programar amb el Scratch.
Possibilitats didàctiques
Instal·lació del programar
Animació d’objectes
Gir i posició

Bloc 2: Recursos
Desplaçament de l’objecte
Dibuix figures geomètriques
Dibuix figures artístiques
Converses escrites dels objectes

Bloc 3: Activitats
Estudi i aplicabilitat dels blocs propis d’Scratch: moviment, aparença, so, llapis, control, sensors, operadors, variables i llistes.
Preguntar-avaluar
Taules de multiplicar
Creant música

Bloc 4: Continuació activitats
Ús de colors
Creació d’un conte o història
Preparació d’un dictat
Proposta de jocs didàctics

Bloc 5: Projecte (activitat a casa, hores d’altres requisits)
Creació d’un projecte per la pràctica didàctica del docent a partir del que s’ha après.
  
Formador/a   Pere Picoy
  
Organització   Moviment d’innovació educativa de Lleida

Now add some widgets!