English conversation

English conversation
2021-2022  Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
  Horari a concretar
  Semipresencial
  
Inscripció  6/9/2021 – 30/9/2021 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries  Mestres i professors amb un nivell B1 i B2
  
Requisits de certificació  Es requereix l’assistència mínima al 80% de les
activitats i el 100% de la realització de les tasques
proposades en aquest taller per poder obtenir
el reconeixement de certificació.
  
Descripció  Converses en anglès entre iguals (mestres i professors) durant dues hores a la sessió. Intercalaran expressions fetes de l’anglès i s’autocorregiran amb la supervisió del formador que actuarà com a acompanyant de la sessió.

Metodologia: principalment encoratjar a que tothom participi en les converses i dinamitzar el grup ajudant, preguntant o senzillament escoltant o corregint alguna cosa per fer fluir la conversa.
  
Objectius  • Practicar i ampliar el vocabulari sobre els coneixements i cultura anglesa.
• Conèixer les diferències culturals entre els angloparlants i la nostra pròpia cultura i tradicions.
• Adquirir estratègies per a millorar l’expressió oral dels participants.
• Encoratjar la conversa tenint en compte i respectant el nivell de cadascú.
• Conversar sobre diferents temes concrets preparats amb anterioritat.
• Saber expressar-se en anglès.
• Respectar el torn de paraula i participar activament en una conversa.
  
Continguts  – Salutacions i rutines: Hi! Hello! How are you? How do you do? …
– Utilització d’elements relacionats amb l’opinió: I think, In my opinion…, I believe…/ I reckon…/I’d say…/ Personally, I think…/ What I reckon is…/ If you ask me…/The way I see it…/As far as I’m concerned…/If you don’t mind me saying…/I’m utterly convinced that…/ In my humble opinion…
– Introducció d’un tema: I want to talk about, Firstly, I would like to say…, To start I am going to talk or speak about …, I would like to say that…
– Utilització de frases concretes per parlar sobre: Estar d’acord o en desacord: I agree with you because…, I don’t agree with you because…, I don’t think you are right because…, I think so, I don’t think so…
– Frases per acabar una conversa com per exemple: To finish I would like to say…, To conclude I would like to explain…, Finally…
– Expressions angleses:
Apologising: Sorry, I am so sorry, excuse me, That’s my fault, please don’t be mad at me…
Asking for information: Can you tell me…?/Could you tell me…?/ I’d like to know…/Do you know…/(Got / Have you) any idea…?/ I wonder if you could tell me…?/ I wonder if someone could tell me…?
Saying Goodbye:
Bye!/ Goodbye!/ Bye for now!/ See you! / See ya!/ Be seeing you!/ See you soon!/ I’m off./ Cheerio!/ Catch you later!/ Good night!
– Diferenciació entre la cultura d’arreu del món i nosaltres:
Vídeos:
* 10 Surprising Ways To Offend People In Other Countries

https://www.youtube.com/watch?v=UTE0G9amZNk

* Cultural Diversity Examples: Avoid Stereotypes while communicating

https://www.youtube.com/watch?v=XUO59Emi3eo

Differences Between Europe & The US: What You Should Know Before You Visit Europe

https://www.youtube.com/watch?v=Nd3tmS6SdMc

Cross-cultural Couples Share Misunderstandings

https://www.youtube.com/watch?v=OOdJ4l5IRFk
  
Formador/a  Laura Muñoz
  

Now add some widgets!